Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

The Safari

 A safari is an overland journey, usually a trip by tourists to Africa. In the past, the trip was often a big-game hunt, but today, safari often refers to trips to observe and photograph wildlife or hiking and sight-seeing as well.

source: wikipedia.org/Safari

Το σαφάρι είναι ένα δια ξηράς ταξίδι, συνήθως ένα ταξίδι με τουρίστες στην Αφρική. Κατά τα προηγούμενα έτη, το σαφάρι ήταν ένα μεγάλο κυνηγητικό ταξίδι, αλλά σήμερα, το σαφάρι συχνά αναφέρεται, ως ταξίδι παρατήρησης και φωτογράφισης της άγριας φύσης ή πεζοπορίας και περιήγησης στα αξιοθέατα.

πηγή: wikipedia.org/Σαφάρι